Bootstrap 弹出(tooltip)(Popover)插件

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.staticfile.org/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@1.12.4/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdn.staticfile.org/twitter-bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<div class="container" style="padding: 100px 50px 10px;" >
  <button type="button" class="btn btn-default" title="Popover title"
      data-container="body" data-toggle="popover" data-placement="left"
      data-content="左侧的 Popover 中的一些内容">
    左侧的 Popover
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-primary" title="Popover title"
      data-container="body" data-toggle="popover" data-placement="top"
      data-content="顶部的 Popover 中的一些内容">
    顶部的 Popover
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-success" title="Popover title"
      data-container="body" data-toggle="popover" data-placement="bottom"
      data-content="底部的 Popover 中的一些内容">
    底部的 Popover
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-warning" title="Popover title"
      data-container="body" data-toggle="popover" data-placement="right"
      data-content="右侧的 Popover 中的一些内容">
    右侧的 Popover
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-default" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Tooltip on left">Tooltip on left</button>

  <button type="button" class="btn btn-default" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tooltip on top">Tooltip on top</button>

  <button type="button" class="btn btn-default" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Tooltip on bottom">Tooltip on bottom</button>

  <button type="button" class="btn btn-default" data-toggle="tooltip" data-placement="right" title="Tooltip on right">Tooltip on right</button>
</div> 

加入js

<script>
$(function () { 
 $("[data-toggle='popover']").popover();
 $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()
});
</script>

读书破万卷,下笔如有神.

评论

返回顶部